I 2023 vedtog bestyrelsen derfor et kommissorium for en analyse, som skal undersøge tre forskellige scenarier for strukturen for renseanlæg i hovedstadsområdet og sikre rensekapaciteten helt frem mod 2075.

Formålet med analysen af de tre scenarier er at sikre en nødvendig, yderligere detaljering og afklaring af beslutningsgrundlaget, inden der kan tages beslutning om den fremtidige placering af renseanlæggene i hovedstadsområdet. De tre scenarier skal gøres sammenlignelige, bl.a. gennem samfundsøkonomiske konsekvensberegninger og samtidig skal deres klimapåvirkning belyses særskilt og indgå i beslutningsgrundlaget.

Analysen ventes gennemført 2025, hvorefter den efter en beslutningsproces kan videreføres i et egentligt forprojekt af det eller de valgte scenarier.

Sikring af rensekapacitet frem mod 2045

Allerede nu er BIOFOS i gang med at sikre rensekapaciteten i hovedstadsområdet frem mod 2045. I 2022 tog vi det første spadestik på vores udbygningsplan til mere end 1 milliard kroner, og allerede i 2023 blev en ny bygning til vores THP-anlæg på Renseanlæg Damhusåen opført. THP-anlægget er klar til at blive taget i brug i 2024, og vil øge vores produktion af biogas. En række yderligere projekter i regi af udbygningsplanen blev sat i gang i 2023. Når det samlede projekt er afsluttet i 2027, er rensekapaciteten i hovedstadsområdet sikret og forbedret frem mod 2045. Samtidig ventes antallet af bypass reduceret med op til 80-90 % til gavn for havmiljøet.

Regulering spænder ben for bæredygtig vækst i hovedstadsområdet

I lighed med andre vand- og spildevandsvirksomheder, er BIOFOS underlagt en såkaldt indtægtsramme, der sætter et loft for, hvor meget vi som selskab må opkræve hos vores kunder for at rense spildevandet. Indtægtsrammen bliver fastlagt af Forsyningssekretariatet og skal sikre, at vi driver vores virksomhed effektivt og uden højere omkostninger end nødvendigt. Fornuftigt princip, som desværre ikke altid administreres fornuftigt.

Således blev indtægtsrammen i 2023 kun pristalsreguleret med 0,33 %, hvilket er helt utilstrækkeligt set i lyset af de stigende energipriser, høj inflation og den samfundsmæssige udvikling. Grundet effektiviseringskravene fastlagt af Forsyningssekretariatet blev vores indtægtsramme samtidig mindsket med 26 mio. kr. fra 2021 til 2023.

BIOFOS har naturligvis påklaget Forsyningssekretariatets afgørelser til Konkurrenceankenævnet, som gav BIOFOS ret i, at øgede elpriser er en væsentlig ændring af BIOFOS omkostninger, og sendte Forsyningssekretariatets beslutning til fornyet behandling. Konkurrenceankenævnets beslutning medfører, at vi i 2024 kan opkræve et samlet engangstillæg hos vores kunder på 54 millioner kroner.

Muligheden for at opkræve engangstillægget er naturligvis et plaster på såret, men det ændrer ikke på de grundlæggende udfordringer som den nuværende regulering medfører med alt for meget opbremsning og ujævn takstudvikling. Derfor ser vi frem mod en ny, mere intelligent regulering, der tager højde for de opgaver, som kunder, ejere, myndigheder og interessenter forventer at BIOFOS påtager sig med henblik på at støtte en bæredygtig udvikling i hovedstadsområdet.

Bæredygtig vækst i hovedstadsområdet

Hovedstadsområdet vokser, klimaforandringerne medfører mere regn og der er øgede krav og forventninger i forhold til miljø, klima og bæredygtighed. BIOFOS spiller en nøglerolle i forhold til at sikre bæredygtig vækst på den helt lange bane i hovedstadsområdet.