Vi har i mange år været energipositive, det vil sige, at vi producerer mere energi end vi bruger. I 2023 nåede vores energiproduktion nye højder. Samlet set solgte vi 107.584 MWh energi i form af biogas, fjernvarme og el. Modsvarende købte vi samlet 50.891 MWh energi. Det svarer til, at vi producerede og solgte 2,11 MWh for hver MWh vi købte, altså en energibalance på 211 %, hvilket er BIOFOS bedste resultat nogensinde.

Det fremragende resultat skyldes en mangeårig indsats for dels at reducere vores energiforbrug og dels øge vores energiproduktion. I 2023 har vi således taget vores nye bundbeluftningsanlæg på Renseanlæg Lynetten i drift, hvilket har reduceret energiforbruget markant på anlægget. Når bundbeluftningsanlægget på Renseanlæg Lynetten er fuldt indfaset i 2024 forventes det, at det vil reducere det samlede elforbrug på Renseanlæg Lynetten med op til 25 %.

Samtidig med at energiforbruget er reduceret, er energiproduktionen øget. Især produktionen af biogas er steget, og kombineret med etableringen af en gasballon som medfører, at BIOFOS kan afsætte mere biogas til bygasnettet i spidsbelastningsperioderne omkring morgen og aften, er det medvirkende til den positive energibalance og til at BIOFOS løbende kan øge udnyttelsen af ressourcerne i spildevandet til gavn for borgerne i hovedstadsområdet.

Tæt på klimapositiv

BIOFOS har en strategisk målsætning om at blive klimapositiv i 2025. Det vil sige, at vi har en ambition om at fortrænge mere CO2e end vi udleder. I 2023 nåede vi næsten i mål med den målsætning. Således fortrængte vi 10.434 ton CO2e, mens vi udledte 11.004 ton CO2e. Samlet set medførte det, at vi udledte 570 ton CO2e mere end vi fortrængte, og at BIOFOS med andre ord var 5 % i mål med at indfri vores ambition. Det er et resultat, vi er meget stolte over.

Siden referenceåret 2005/2007 har BIOFOS reduceret vores nettoudledning af CO2 ca. 98 %. En del af det skyldes, at strømmen i Danmark er blevet mere grøn. Men en stor del skyldes vores kontinuerlige indsats med at reducere vores forbrug af energi og kemikalier. En meget stor del af den sidste del af vores udledning af CO2 skyldes udledningen af lattergas fra renseprocessen på vores anlæg. Derfor vil vi fokusere vores indsats for at reducere udledningen af lattergas i de kommende år.

Stabil drift under svære rammebetingelser

Som følge af stigende inflation og øgede energipriser har BIOFOS haft et lavere aktivitetsniveau i 2023 end normalt. Det skyldes, at vi er underlagt en indtægtsramme fastlagt af Forsyningssekretariatet som medfører, at vi ikke har kunnet hæve vores priser for at kunne følge med de stigende priser.

Som følge af det har BIOFOS i dele af 2023 haft et selektivt ansættelsesstop, ikke benyttet eksterne konsulenter, ikke opstartet nye projekter og har kun sendt vores medarbejdere på lovpligtige efteruddannelser. Med andre ord har der været tale om en ekstraordinær situation i 2023, som heldigvis ikke fortsætter ind i 2024.

På trods af den ekstraordinære situation har BIOFOS sikret, at vores tre renseanlæg har overholdt alle krav til rensekvalitet fastlagt af myndighederne og også vores mere ambitiøse interne målsætninger, vi som virksomhed selv har fastlagt. Derigennem har BIOFOS sikret et bæredygtigt vandmiljø til gavn for borgerne i hovedstadsområdet.

Energipositiv genanvendelse af ressourcer

BIOFOS skaber bæredygtigt vandmiljø og udvinder ressourcerne fra spildevandet i hovedstadsområdet. Vi reducerer vores påvirkning af miljøet ved at tænke cirkulært og genanvende eller nyttiggøre restprodukterne i spildevandet. På den måde betragter vi restprodukterne i spildevandet som værdifulde ressourcer. Det er det, vi forstår ved at drive et moderne renseanlæg.