Bæredygtighedspolitik for BIOFOS

BIOFOS opfylder alle gældende lovkrav og arbejder målrettet med bæredygtighed gennem principperne beskrevet i denne politik. Ved dette arbejde understøtter BIOFOS dermed især de følgende syv af FN’s 17 verdensmål:


Mål 6 Rent vand og sanitet
Mål 7 Bæredygtig energi
Mål 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund
Mål 12 Ansvarligt forbrug og produktion
Mål 13 Klimaindsats
Mål 14 Livet i havet
Mål 17 Partnerskab for handling


Principper for bæredygtighed

Miljø

 • Løbende arbejde på at nedbringe virksomhedens påvirkning af miljøet, så spildevand og røggas renses bedre end gældende lovgivning og myndighedskrav.
 • Sikre en miljømæssig forsvarlig håndtering af spildevand fra modtagelse til det udledes til recipient ved bl.a. at mindske overløb af mekanisk renset spildevand (bypass).

Klima og energi

 • Løbende arbejde på at nedbringe virksomhedens belastning på klimaet ved at måle og reducere udledningen af drivhusgasser fra egne aktiviteter (scope 1 og 2).
 • Udvikle metoder til at måle drivhusgasser fra værdikæden (såsom anlægsprocesser) og inkludere disse målinger i beslutningsprocesser (scope 3).
 • Reducere energiforbruget og øge energiproduktionen.

Biodiversitet

 • Øge biodiversiteten på egne arealer ved at pleje grønne arealer på en måde, der skaber høj naturkvalitet med respekt for virksomhedens kerneopgaver og behov for arealer til fremtidig brug.
 • Reducere virksomhedens belastning af biodiversitet både på land og i havet.

Ressourcer

 • Øge fokus på cirkulær økonomi ved at genanvende eller nyttiggøre aktiver, ressourcer og restprodukter.
 • Begrænse genereringen af affald og sikre, at dette sorteres og bortskaffes på en miljømæssig forsvarlig måde.
 • Sænke forbruget af knappe ressourcer og ressourcer med høj negativ effekt på miljøet.

Udvikling og samarbejde

 • Have fokus på, at ejerkommunernes målsætninger på miljø- og klimaområdet inddrages i den daglige drift og udvikling af BIOFOS.
 • Samarbejde med kommuner og virksomheder for at begrænse miljø- og klimabelastningen fra oplandet og i udledningen fra renseanlæggene.
 • Arbejde på at højne miljø- og klimabevidstheden, viden om vandmiljø og vandet som ressource gennem oplysningsvirksomhed over for medarbejdere, borgere og virksomheder.
 • Øge faglighed og forståelsen af bæredygtig spildevandsbehandling gennem skoletjenesten KloakLab.
 • Samarbejde nationalt og internationalt for at skabe vidensdeling og fremme udviklingen af bæredygtig spildevandsrensning.

Bæredygtighedspolitikken erstatter den tidligere Miljø- og kvalitetspolitik.

Godkendt af bestyrelsen den 9. juni 2023