Kvalitets- og miljøpolitik for BIOFOS

Kvalitets- og miljøpolitik for BIOFOS

BIOFOS vil gennem virksomhedens ledelsessystem sikre en høj kvalitet i de produkter og serviceydelser, der leveres til kunder og ejere.

Inden for miljø:

 • Vedvarende arbejde på at nedbringe virksomhedens belastning af miljøet og klimaet, så spildevandet og røggas renses bedre end krav i tilladelser.
 • Sikre en miljømæssig forsvarlig håndtering af spildevand fra modtagelse til det udledes til recipient ved blandt andet at mindske overløb af mekanisk renset spildevand (bypass).
 • Arbejde på at højne miljø- og klimabevidstheden, viden om vandmiljø og vandet som ressource gennem oplysningsvirksomhed over for medarbejdere, borgere og virksomheder.

Inden for energi

 • Sikre en god udnyttelse af energien i spildevandet, så hele BIOFOS er energiproducerende.
 • Forbruge mindre energi fra fossile brændstoffer, end vi producerer.

Inden for restprodukter

 • Genanvende eller nyttiggøre restprodukter, når det giver selskabsmæssigt og samfundsmæssigt værdi.
 • Begrænse produktionen af restprodukter, som ikke kan nyttiggøres.
 • Sikre, at restprodukter, der ikke kan nyttiggøres, bortskaffes på en miljømæssig forsvarlig måde.

Inden for myndighedskrav og lovgivning

 • Forbedring af vores anlæg så de præsterer kvalitets- og miljømæssigt bedre end gældende lovgivning og myndighedskrav.

Over for ejerkommuner

 • Have fokus på, at de politisk vedtagne målsætninger på miljø- og klimaområdet fra ejer-kommunerne inddrages i den daglige drift og ved udvikling af BIOFOS.
 • I samarbejde med kommuner og spildevandsforsyninger at begrænse miljøbelastningen fra oplandet og i udledningen fra renseanlæggene.

Godkendt af BIOFOS bestyrelse den 23. marts 2018.