Energi og ressourcer

Tilbage

BIOFOS er grundlæggende en cirkulær virksomhed, der udnytter ressourcerne i spildevandet til fordel for hovedstadsområdet. Vi har overskud på energibalancen, hvilket kort sagt betyder, at vi sælger mere energi, end vi køber til drift af vores anlæg. Den energi, vi sælger i form af biogas, fjernvarme og el, er grøn energi, som vi leverer til forsyningsnettet.

Og vi arbejder målrettet på at gøre vores renseanlæg til ressourceanlæg, hvor alle spildevandets ressourcer genindvindes. Det er eksempelvis fosfor som landbruget efterspørger. Det kan du læse mere om under projekter.

Energiproduktion i BIOFOS

 • Rådnetanke Renseanlæg Lynetten

  30.000 m3 rådnetanke omdanner spildevandets slam til biogas, der opgraderes til bygas, som forsyner København og Frederiksberg med bygas

 • Rådnetanke Renseanlæg Avedøre

  Spildevandsslam udrådnes i Renseanlæg Avedøres 24.000 m3 store rådnetanke og opgraderes til bionaturgas, der forsyner naturgasnettet

 • Slamforbrænding på Renseanlæg Lynetten

  På Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Avedøre produceres fjernvarme ved afbrændning af udrådnet slam fra biogasproduktion

 • Solcellepark Renseanlæg Damhusåen

  Solcellepark på Renseanlæg Damhusåen leverer strøm til drift af renseanlæggets processer

Vores overskud på energi-balancen betyder, at vi sælger mere energi, end vi køber -  og det er grøn energi vel at mærke.Vi skaber værdi af det organiske affald fra køkkenvask og toilet, der skylles ud i afløbssystemet ved at omdanne det til biogas i vores rådnetanke.
Den energirige og grønne biogas opgraderes til bygas og bionaturgas, der via forsyningsnettet forsyner hovedstadsområdets indbyggere med energi til madlavning og varme til boligen.

Der er stadig energi i det udrådnede spildevandsslam. Efter udrådning brænder vi slammet i vores slamforbrændingsanlæg på Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Avedøre. En del af varmenergien fra forbrændingsprocessen bruger vi til at opretholde de helt rigtige temperaturer, der kræves til udrådning af slam i rådnetankene og andet bruges til at opvarme vores bygninger. Den overskydende varmeenergi sælger vi til fjernvarmenettet, som forsyner hovedstadsområdets indbyggere med varmt vand og varme i radiatorerne.

Den positive energibalance betyder, at vi har reduceret vores udledninger af CO2 markant. Samtidigt er vi bevidste om, at den positive energibalance går hånd i hånd, med at vi kigger i alle hjørner af vores virksomhed for at reducere energiforbruget, hvis vi skal nå vores ambitiøse mål, om at være en CO2-neutral virksomhed.

Spildevandsrensning er energikrævende. I beluftningstankene iltes spildevandet, og det er en særlig energikrævende proces. Ved at skifte fra overfladebeluftning til bundbeluftning på Renseanlæg Avedøre har vi opnået en halvering af el-forbruget til denne proces.

Siden 2013 har vi reduceret forbruget af fossilt brændstof med mere end 90%.

Energibalance 2017

 • BIOFOS har siden 2014 haft en positiv energibalance. I 2017 er energibalancen 145%, hvilket betyder, at vi for hver enhed energi vi køber, sælger vi 1,45 enhed - vel og mærke som grøn energi til forsyningsnettet i hovedstadsområdet.

To Top