Hvor skal fremtidens renseanlæg i hovedstadsområdet placeres?

BIOFOS’ bestyrelse har sat det lange lys på og igangsat en analyse af fem forskellige scenarier for placering af renseanlæg, der skal fremtidssikre spildevandsrensningen i hovedstadsområdet frem til 2075.

Baggrund
BIOFOS er på lang sigt udfordret på vores nuværende tre renseanlæg Renseanlæg Lynetten, Renseanlæg Avedøre og Renseanlæg Damhusåen. By og boliger flytter tættere på og giver risiko for klager over støj og lugt, og vi skal også i fremtiden have plads nok til at opfylde krav og forventninger fra det omgivende samfund til rensning og renseanlæggenes bidrag til den grønne omstilling.

Principaftalen om anlæggelsen af Lynetteholmen og Hvidovre Kommunes vision om etablering af et nyt erhvervsområde på Holmene giver en række nye muligheder for at imødekomme BIOFOS’ udfordringer. BIOFOS har derfor igangsat en proces frem mod en principiel, strategisk beslutning om den fremtidige placering af renseanlæg i hovedstadsområdet, der bør træffes tidligere end 2025, såfremt disse muligheder skal udnyttes.

Kommissorium
Bestyrelsen har vedtaget et kommissorium for analysen. Efter en høringsrunde i ejerkommunerne blev kommissoriet suppleret med en række bemærkninger.

Du kan læse mere om arbejdet i dokumenterne: Kommissorium for analysen af 28. nov. 2019 og Bemærkninger til analysens indhold af 19. marts 2020.

Analysen
Analysen skal give bestyrelsen et samlet beslutningsgrundlag for valg af den fremtidige placering af renseanlæg i hovedstadsområdet. Der er givet fem scenarier, som skal undersøges nærmere Der ønskes belyst flere scenarier, herunder som min. disse scenarier:

  • De nuværende renseanlæg forbliver på de tre nuværende lokaliteter
  • Renseanlæg Lynetten flyttes til enten Prøvestenen eller
  • sammenlægges med det nuværende Renseanlæg Avedøre
  • De nuværende renseanlæg flyttes og samles i et nyt renseanlæg på Holmene
  • De nuværende renseanlæg flyttes og samles i et nyt renseanlæg på Prøvestenen

Fordele og ulemper ved de forskellige scenarier skal vejes op mod hinanden. Analysen skal belyse de økonomiske og de miljø- og klimamæssige konsekvenser, og det skal undersøges hvordan det enkelte scenarium kan bidrage til den grønne omstilling, og hvilke konsekvenser der vil være for kommunernes og forsyningernes planlægning i oplandet til renseanlæggene.

BIOFOS har etableret en følgegruppe og en projektgruppe med deltagelse af alle 15 ejerkommuner og de 7 forsyninger i oplandet.

Supplerende ekspertvurdering
BIOFOS har udarbejdet et analyseudkast, som er blevet drøftet i bestyrelsen. Analysen har karakter af at være en screening af de fem scenarier. Se analyseudkastet her med tilhørende referencer.

Bestyrelsen har besluttet, at analysens scenarie 1 skal gennemgå en supplerende ekspertvurdering, inden arbejdet med fremtidens placering af renseanlæg kan videreføres. Den supplerende ekspertvurdering har til formål at undersøge nødvendigheden af en flytning af Renseanlæg Lynetten, herunder hvorvidt en flytning er påkrævet for at sikre et velfungerende renseanlæg og at flytningen er i BIOFOS’ og dermed forbrugernes interesse.

Bestyrelsen har den 10. september 2021 vedtaget et kommissorium for den supplerende ekspertvurdering og har på sit møde den 25. marts fået fremlagt den supplerende ekspertvurdering til orientering.

Efter udarbejdelsen af den supplerende ekspertvurdering udestår blandt andet en samlet vurdering af alle BIOFOS’ tre renseanlæg. Vurderingen indgår som en del af analysen om fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet. Den supplerende ekspertvurdering kan ikke stå alene, og yderligere analyser er nødvendige, inden der kan træffes beslutning.

Kommunal politisk forståelse
Den 1. juni 2021 blev der indgået en politisk forståelse om Lynetteholm mellem Transportministeriet og BIOFOS’ 15 ejerkommuner
Ifølge aftalen kan BIOFOS selv bestemme om man vil flytte renseanlægget Lynetten. Hvis man vælger at fraflytte, kan markedsværdien af arealet bruges til at nedbringe de omkostninger, der ellers skulle være dækket af taksterne. Endvidere fastsætter aftalen, at BIOFOS skal betale 38,5 mio. kr. for forstærkning af udløbsledningen U1, der hvor ledningen krydser den østlige Lynetteholm-perimeter, og at beslutning om yderligere forstærkning og forlængelse af U1 kan afvente en afklaring af renseanlæggets fremtidige placering og Østlig Ringvej forventeligt ved udgangen af 2024.

Tidsplan
I 2021-22 vil analysen gennemgå den supplerende ekspertvurdering. Ekspertvurderingen forventes afsluttet i løbet af 2022, hvor resultaterne forelægges bestyrelsen sammen med en anbefaling om rammerne for det videre arbejde.

Kontakt
Chef for Direktionssekretariat og Kommunikation, Bjørk Hasager Sørensen bhs@biofos.dk.

Baggrund

Udkast analyse

Her kan du læse "Udkast - Analyse for fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet".

Vignet for udkast Analyse

Referencer

Læs her de referencer, som ligger til baggrund for analysearbejdet.

Referencer

Supplerende ekspertvurdering

Her finder du den supplerende ekspertvurdering.

Vignet renset vand.